قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سینما فرهنگ میانه

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سینما فرهنگ میانه
شناسهٔ خبر: 120702 -
اخبار میانه
به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای مراغه، میانه، تبریز، سراب، شبستر، ورزقان، هریس، اهر، بناب، مرند، بستان آباد و ملکان را به شرح جدول زیر با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید. به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سه ساله واگذار نماید.

به نقل از پرتال اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میانه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) و آئین نامه اجرایی آن برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرستانهای مراغه، میانه، تبریز، سراب، شبستر، ورزقان، هریس، اهر، بناب، مرند، بستان آباد و ملکان را به شرح جدول زیر با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید. به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی و بصورت اجاره سه ساله واگذار نماید.

مزایده گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

ردیف

عنوان محل

درصد هزینه حامل­های انرژی و آب

قیمت پایه سه ساله (ریال)

نوع تعیین اجاره

قیمت پیشنهادی

1

سالن سینما فرهنگ مراغه

50 درصد

000/000/648

سه ساله

 

2

سالن سینما فرهنگ میانه

50 درصد

سال اول: 000/000/720

سال دوم: 000/000/864

سال سوم: 000/000/020/1

سه ساله

 

3

سالن چند منظوره مجتمع فرهنگی و هنری شبستر

50 درصد

000/000/720

سه ساله

 

4

غرفه عرضه محصولات فرهنگی و هنری مقبره الشعرا

معاف

سال اول: 000/000/168

سال دوم: 000/000/192

سال سوم:000/000/216

سه ساله

 

5

سالن مجتمع فرهنگی و هنری مرند

50 درصد

000/000/080/1

سه ساله

 

6

 سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری سراب

100 درصد

سال اول: 000/000/156

سال دوم: 000/000/162

سال سوم:000/000/168

سه ساله

 

7

 سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری بستان آباد

50 درصد

000/000/900

سه ساله

 

8

سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری ورزقان

50 درصد

000/000/360

سه ساله

 

9

سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری هریس

50 درصد

000/000/432

سه ساله

 

10

 پلاتو مجتمع فرهنگی وهنری اهر

معاف

000/000/180

سه ساله

 

11

فضای کلاسی مجتمع فرهنگی و هنری شبستر

50 درصد

000/000/080/1

سه ساله

 

12

سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری ملکان

50 درصد

000/000/540

سه ساله

 

13

سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری بناب

50 درصد

000/000/648

سه ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات: در مراکزی که طالبین میبایست برای هر سال قیمت علی حده اعلام نمایند، کمیسیون پس از همسنجی قیمت ها، بالاترین قیمت را بعنوان برنده اعلام خواهد نمود.

نحوه شرکت در مزایده:ضمانتنامه بانکی معتبر  و واریز وجه ضمانت نامه به سپرده به نام اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی آذربایجان شرقی

زمان انتشار در سایت: 29/04/1402 ساعت 9 صبح                                 مهلت دریافت اسناد مزایده: تا 02/05/1402 ساعت 10 صبح

تاریخ بازدید: 29/04/1402 تا 12/05/1402 ساعت 7 الی 12                 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 14/05/1402 ساعت 10 صبح

زمان بازگشایی: 15/05/1402 ساعت 11 صبح                                        زمان اعلام به برنده : 16/05/1402  

محل بازگشایی: سالن جلسات0 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی

به پیشنهاد های فاقد امضاء ، فاقد سپرده، سپرده­های مخدوش، سپرده­های کمتر از میزان مقرر و پیشنهادهایی که پس از مدت مقرر واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(اصل ضمانتنامه یا فیش نقدی به کارپردازی اداره کل تحویل گردد. مبلغ ضمانت نامه 5 درصد قیمت پایه است. در مراکزی که قیمت پایه به صورت سالانه محاسبه شده است مبلغ ضمانت نامه معادل 5 درصد قیمت ارزیابی شده برای 3 سال است)

شرایط شرکت درمزایده:

شرکت های پیشنهاد دهنده و اشخاص حقیقی دارای رزومه کاری مرتبط با قبول شرایط مزایده و ارائه مستندات و اسناد مثبته زیر می توانند در مزایده شرکت کنند. تایید صلاحیت اخلاقی و فنی توسط کمیته مزایده اداره کل و در صورت لزوم در گروه ساختار و فناوری های مدیریتی اداره کل بررسی می شود و اداره کل در انتخاب و رد پیشنهادات مخیر می باشد.

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :

 

اﻟﻒ) ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻬﺮ واﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ، آﮔﻬﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ و ﻓﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه و سابقه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر  با ارائه مجوزها ب) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

 

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ:

 

اﻟﻒ ) ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻰ (اوراق ﻫﻮﻳﺖ)ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰاﻳﺪه اﻣﻀﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ، ﻓﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه و در ﺻﻮرت داراﺑﻮدن اﺳﻨﺎدی ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻰ ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ - ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و سابقه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر  با ارائه مجوزها            ب) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

نوبت اول: 26/04/1402

نوبت دوم: 27/04/1402

 

 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات