فیلتر های جستجو

از 28

نفوذ جریانی در حوزه و روحانیت

اخیرا بعضی افراد و کسانی که متاسفانه در لباس روحانیت حضور دارند در فضای سیاسی - اجتماعی کشور برخی رفتار و کردارهایی از خود بروز می دهند که هیچ سنخیتی با بدنه و ارکان حوزه و روحانیت ندارد.

پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴
۱۴:۰۶

سایتدا یارانان یئنیلیک لر

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳
۲۲:۲۷