خبرگزاری مهر:

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

شناسهٔ خبر: 47414 -
اخبار میانه
هر سال در حالی به تعداد درختان خشکیده پارک جنگلی میانه افزوده می‌شود که وعده‌ها و اظهارات قبلی در خصوص احیای این پارک به سرانجام نرسیده است.

هر سال در حالی به تعداد درختان خشکیده پارک جنگلی میانه افزوده می‌شود که وعده‌ها و اظهارات قبلی در خصوص احیای این پارک به سرانجام نرسیده است.

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون