قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی وپذیرایی واقع در کوی گلشهر (ساحلی)

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی وپذیرایی واقع در کوی گلشهر (ساحلی)
شناسهٔ خبر: 121423 -
اخبار میانه
متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز  به حساب جاری...

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری؛ شهرداري ميانه در نظر دارد  برابر بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ شورای محترم اسلامی شهر میانه و ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری گردشگری و جهانگردی به مساحت ۴۲۴۹/۹۰ مترمربع (طبق کروکی) واقع در کوی گلشهر ساحلی  بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

۱-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز  به حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۱۸۷۷۰۰۳ شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایندواصل ضمانتنامه بانکی  یا فیش واریزی مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

۲-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ   ۱۴۰۲/۹/۲۵ به هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

۳-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۴-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

۵-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

۶-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

۷-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

۸-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

۹-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

۱۰- با عنایت به اینکه قطعه مورد مزایده درمرحله تفکیک میباشد لذا واگذاری بصورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی ازسوی اداره ثبت اسناد واملاک سند  قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل؛ بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

۱۱-  هزینه کارشناسی وآماده سازی قطعه برعهده برنده مزایده میباشد.

۱۲-  درصورت کاهش یا افزایش مساحت مورد مزایده در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده  به نحو ذیل رفتار خواهد شد :درصورت کاهش، ازمبلغ پیشنهادی قطعه کسر ودرصورت افزایش مساحت؛  برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده وشهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

۱۳-برنده مزایده حق تغییرکاربری(به هر کاربری دیگری) وتفکیک  عرصه زمین فوق را درهیچ زمان ومکانی را نخواهد داشت و نقل و انتقال مورد مزایده قبل از اخذ پروانه ساختمانی و تکمیل اسکلت ساختمان  به هر شکل  و تحت هر عنوان اعم از قطعی – رهنی – صلحی -شرطی  – وکالتی – قراردادی ممنوع بوده  و برنده مزایده حق مذکور را از خود سلب ساقط خواهد کرد و شروط مذکور بعنوان شروط ضمن عقد در سند انتقالی و صورتجلسه تحویل و تعهد نامه ثبتی درج خواهد شد  که در صورت تخلف از شروط فوق ( باتشخیص شهرداری) شهرداری حق فسخ یک طرفه قرارداد واگذاری بدون مراجعه به محاکم را خواهد داشت که در اینصورت  عین مبلغ پرداختی زمان مزایده پس کسر کلیه خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری بدون هیچگونه خسارت تاخیر تادیه و دیر کرد و غیره در وجه برنده مزایده یا قائم مقام وی پرداخت خواهد شد.

توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام گیرد.

ردیف مساحت /مترمربع پلاک ثبتی

 

 

موقعیت هر متر مربع کاربری قیمت روز کارشناسی قطعه (ریال) ۵درصد قیمت پایه
۱ ۴۲۴۹/۹ ۳۶۶۵فرعی از ۸ اصلی  مفروز از ۳۳۷۴  قطعه۲۹۱طبق کروکی کوی گلشهر(ساحلی) ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال گردشگری و جهانگردی ۱۴۰/۲۴۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال ۷/۰۱۲/۳۳۵/۰۰۰ ریال

شهردار میانه –مرتضائی

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات