آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو

شناسهٔ خبر: 109011 -
اخبار میانه
آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول - واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری میانه؛ شهرداري ميانه به استناد برابر بند 5صورتجلسه شماره 289-15/9/1401 شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو واقع درکمربند ساحلی باقیمت پایه ماهیانه 000/000/640 ريال بمدت دو سال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي واجد شرایط اقدام نماید.

شركتهاي واجد شرایط(موردتائيدشركت نفت) می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 7/11/1401 بدون هيچگونه پيش شرط در سامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهدشد).

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی را ندارند.

رجبی –سرپرست شهرداری ميانه

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات