نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
۱۴:۵۴

نامزدین شورای شهر و مجلس که با برنامه حفظ و صیانت از بیت‌المال در آینده، فعلاً مثل مور و ملخ به جان بیت المال افتاده‌اند!

گزارش تصویری از: سالار پویان

نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛
نابودی و به گَند کشیدنِ سیمای شهرمان، توسط مردان و زنان پرادعا و از خود راضیِ این روزهای میانه؛