قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

دست بوسان امروز، خائنین فردا

شناسهٔ خبر: 3818 -
یادداشت

  دست بوسي اظهار ارادت مزوّرانه و اعلام فرمانبرداري دروغين و مصلحت آلودي است در برابر قدرتي برتر و دست بوسان انسان هايي هستند که به جاي برخورداري از ارزش هايي چون آبرومندي، عزت نفس و شرافت، در چرب زباني، پيروي بي قيد و شرط، سر بر آستان سايي رياکارانه و مهم تر از همه پس گردني خوري مصلحت آميز تبحر دارند. دست بوسان با انگيزه کسب مال و شهرت و مقام زودگذر دنيا، در مقابل هر قدرت ريز و درشتي سر فرود مي آورند و با شناخت از نقاط ضعف صاحبان موقت قدرت و برخورداري از توان حيله گري مثال زدني، با مدح و ثنا و اظهار بندگي و فرمانبري محض، براي رسيدن به مراد آني خود، به درگاه اين و آن استغاثه مي کنند. منشا قدرت که تنها و تنها حضور چنين افراد رياکاري را بر مي تابد، تصور مي کند که بر قلب و روح و متعلقات امروز و فرداي دست بوس تسلط کامل يافته و به ويژه اگر مسؤوليت مجموعه يا ولايتي را به وي واگذار کند، آن وادي را بدون خنجر و خون فتح کرده است. نتيجه اين که، به خواسته هاي دست بوس پاسخ مثبت مي دهد. با اين اميدِ خيال پردازانه که براي بهره برداري هاي آينده شکار فربهي کرده است. غافل از آن که اين اظهار بندگي دروغين است و دست بوس در صورت تغيير شرايط و انتقال قدرت به ديگري، به سرعت رويگردان و يا حتي معاند خواهد شد. در حقيقت، دست بوسان از فرصتي که از يک سو به واسطه دستمال بردار بودن مقام بالادست و از سوي ديگر امتناع شايستگان از دست بوسي ايجاد شده، نهايت استفاده را برده و با ترفندهايي چون اظهار اطاعت محض، ابزار جلوه دادن خويشتن، چاکر و مريد نمايي، انعطاف پذيري در قبال خواسته ها، مديون نماياندن دائمي خويش، به طور ماهرانه اي طرف مقابل را اغوا و براي تحقق خواسته خود راضي مي کنند.

چرا خيانت، رويگرداني يا معاندت؟

1.نفس ضعيف دست بوس

رويگرداني، خيانت و پيوستن به جبهه و جناح مقابل، تبديل ارادت به عداوت پس از خاتمه بهره مندي و رفع نياز دست بوس، با نظري بر منش، عادات، شخصيت و ذات وي مورد انتظار و طبيعي است. در واقع، جاي کلماتي چون وجدان، وفاداري و قدرشناسي در قاموس آنها خالي است، لذا هر نوع رفتار ناشي از ملاحظه کاري از آنان بعيد نيست.

 

2. انتقال و تغيير در منشا قدرت

باد به هر سمت بوزد دست بوسان در همان سمت، موضع و سنگر مي گيرند و تغيير موضع آنها ثانيه اي است. ميز و مقام وفاي هيچ سلطاني را ننموده، از اين رو، با انتقال قدرت و يا حتي تضعيف آن، دست بوس دليلي بر پاچه خواري مقامِ افتاده از تاج و تخت، نمي بيند. در حقيقت، تنفر پنهان شده دورني از رقيب ديرين قدرت به ناگاه جلوه گر مي شود و دست بوس(ان) و قدرت سابق در تقابل با هم قرار مي گيرند. پايه فکري دست بوسان، سياست اطاعت از هر قدرتي در زمان قدرتمندي است. بنابراين، انتقال قدرت اين قبيل افراد حتي کار را به جايي مي رسانند که مترصد فرصتي براي براندازي قدرت و قبضه و مصارده کردن ماهرانه آن به نفع خود مي باشند و دائماً براي آن برنامه ريزي مي کنند.

3.عدمتأمينواعطايسهمدستبوس

گاهدستبوسودستبوسهپذيرقبلازکسبقدرتدرتعاملبودهوقولوقرارهايايندوبعدازکسبقدرت،بهمرحلهعملنميرسد. بهناگاهافساربهمقامرسيدهازکفرهاشدهوعتابازعملبهقولوقرارهايپيشينبهدلايليمختلفازجملهتماميتخواهي،فريبدادندستبوسوعدماعتقادواعتمادبهوي،باعثرويگردانيدستبوسانوگاهانتقالشانبهجبههمقابلميشود. دستبوسانبرايتوجيهدستبوسيشانبرخورداريازشناختعميقتررابهانهميکنندوحالآنکهدرموقعيتکنونيمشغولدستبوسيمقامديگرياند

4.برداشتهشدنچترحمايتازدستبوس

اينکهتنهااينمريدحيلهگراستکهمرادخودرااغواميکند،توهميبيشنيستدرواقع،هردوطرفدرکار  معاملهگرانهخودمهارتواشرافدارند. مقامبالامدامدرانتظارسودمنديازدستبوساستواگراورادراينکار-وتنهادراينکار-ناتوانيابد،حمايتوحفاظتخودرابهبهانههايخودساختهوگاهازپيشآمادهبرخواهدداشتواينممکناستبهبازپسگيريمسؤوليتيامتاعاعطاشدهدرقبالدستبوسي،منتهيشود. طبيعياستدستبوسپسازآن،سازمخالفتميزندوبيرقتقابلوتضادعلمميکند. مريداندروغينتازمانحمايتمصدرقدرت،اظهارارادتوحرفشنويميکنندوپسازقطعآنوياافولقدرتبهيکبارهچهرهواقعيمعارضخودرانمايانميکنند

5. ظهور دست بوسان نوکيسه قهارتر

دست بوسان از درجات حلقه به گوشي و تعبد متفاوتي برخوردارند. لذا با کشف دست بوسي شيرده تر و گوشتي تر، دست بوس کم شيرده استخواني در ليست خروجي و برنامه حذف قرار مي گيرد و دست بوسان فرمانبردارتر و  سودرسان تر جايگزين آنها مي شوند و اين بخ معني آغاز مقابله دست بوس با قدرت و جناح قبلي و احتمالاً پيوستن به جناح هاي مخالف خواهد بود.

در جامعه اي که اختاپوس ريا و چندرويي به سرعت و به شکلي خطرناک در جامعه رو به رشد و گسترش است و متاع بي خريدار، صافي و تک رنگي است، لايه هاي مديريت آلوده به روابط شده و عمودي از مديران زنجيروار وابسته به هم و صدافسوس وابسته به اين و آن شکل مي گيرد. در اين گير و دار، مديران اين چنيني، همه آدم ها و امکانات و فرصت ها را ابزاري براي ترقي خود و افراد را به شکل غلامان دست و پا بسته مي بينند و هر کس ابراز ارادت بيشتري نمود و بيشتر از بقيه در تملق و چاپلوسي سرآمد بود، ارج و قرب بيشتري نزد او خواهد داشت. دست بوساني تشنه قدرت و مقام خواه، از اين فرصت ناب استفاده مي کنند. آنها که به لحاظ ناشاسيتگي، در يک جامعه عادي خواب سپرده شدن مسوليت را هم به خود را نمي بينند، بهترين فرصت را براي خاموش کردن شهوت دروني شان مي يابند و نهايت کوشش خود را در بوسيدن دست و دامان و ليسيدن تخت و آستان اين و آن به خرج مي دهند و شوربختانه در اين اوضاع نابسامان از آبي گل آلود ماهي مراد صيد و شادمان از رسيدن به مقام به تمام صاحبان فکر و انديشه دهن کجي مي کنند.

و امام علي (ع) فرمود:

ريا کار سه نشانه دارد:

1. مردم را که ميبيند با نشاط (و کوشا) مي شود.

2. تنها که شد، سست و تنبل مي شود.

3. دوست دارد در تمام کارهايش او را ستايش کنند.ut

ازمقامقبليبهجديد،بهتغييرموضعآنانمنتهيوسببچرخشرويکردوارادتمصنوعيآنهاازآستانبهآستانيديگرشدهوحتيبهدشمنيباقدرتمخلوعمنجرميشود. اصولاًدستبوسانِحزببادباحقيقتاشخاصکاريندارندبلکهآنچهمهماستايناستکهچهکسيدرکدامجايگاهحقوقيبرتروسودرسانترينشستهاستوبدينترتيباظهاربندگيوبردگيهابهسويآنجايگاهگسيلخواهندنمود. مگسانبهسمتآنچهبرايشانقابلخوردناستجلبميشوندواينکهاينخوردني،شيرينيوياسرگينباشدبرايشاناهميتيندارد.

بهاميدصلاحواصلاح

 

 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات