قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
۱۰:۴۷

شرکت مردم میانه در راهپیمایی روز قدس 1402
عکس: رضا امامی

حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس
حضور مردم میانه در راهپیمایی روز قدس