قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
۱۰:۴۰

در آستانه افتتاح ظرح انتقال آب شرب به میانه، استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد

استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد
استاندار آذربایجان شرقی از پروژه های آبرسانی میانه بازدید کرد