قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰۹:۵۲

پس از بهره برداری از شبکه پایاب سد آیدوغموش و تبدیل شدن زمین های بی آب و علف به اراضی آبی و حاصلخیز، آنچه که امروز در پایاب این سد دیده می شود، جنب و جوش و کشت و کار کشاورزان زحمتکش میانه ای است.

هدفی که پس از سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی با تزریق اعتبار کافی سرعت بخشیده شد و همچنان توسعه شبکه پایاب ادامه دارد.
تصاویر: سایت فرمانداری

 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه
 رونق کشت و کار در پایاب سد آیدوغموش میانه