قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان
شناسهٔ خبر: 121402 -
اخبار میانه
شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند ۱صورتجلسه شماره۳۷۹مورخ۱۸/۰۷/۱۴۰۲شورای محترم اسلامی میانه وماده ۱۳آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت ۱۲۰۰/۰۷مترمربع واقع در کوی پزشکان بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری میانه؛ شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند ۱صورتجلسه شماره۳۷۹مورخ۱۸/۰۷/۱۴۰۲شورای محترم اسلامی میانه وماده ۱۳آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت ۱۲۰۰/۰۷مترمربع واقع در کوی پزشکان بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

۱-۱-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز به حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۱۸۷۷۰۰۳ شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایندواصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ ۴/۹/۱۴۰۲به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

۲-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ ۴/۹/۱۴۰۲بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

۳-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۴-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

۵-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

۶-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

۷-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

۸-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

۹-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

۱۰- با عنایت به اینکه قطعات مورد مزایده درمرحله تفکیک میباشد لذا واگذاری بصورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی ازسوی اداره ثبت اسناد واملاک سند قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

۱۱- هزینه کارشناسی وآماده سازی قطعه برعهده برنده مزایده میباشد.

۱۲- درصورت کاهش یاافزایش مساحت قطعات در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده وشهرداری محاسبه خواهدشد که درصورت کاهش، ازمبلغ پیشنهادی قطعه کسر ودرصورت افزایش مساحت بطریق فوق وصول خواهد شد.

۱۳-برنده مزایده حق تغییرکاربری وتفکیک زمین فوق را درهیچ زمانی ومکانی را نخواهد داشت وشرط مذکور بعنوان شرط ضمن عقددرسندانتقالی درج خواهد شدوهمچنین رفع معرض احتمالی پلاک ثبتی فوق نیز بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) انجام گیرد.

شهردار میانه –مرتضائی

مساحت /مترمربع: ۱۲۰۰/۰۷

پلاک ثبتی: ۱۵۰۹۱فرعی از یک اصلی بخش ۳۷تبریز

موقعیت: کوی پزشکان

کاربری: آموزشی

قیمت روز کارشناسی قطعه: ۴۸/۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت هرمتر مربع: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵درصد قیمت پایه: ۲/۴۰۰/۱۴۰/۰۰۰ ريال

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات