مراسم ختم دعایی

همنشینی معاونان اول سه رئیس جمهور در یک قاب

شناسهٔ خبر: 90103 -
اخبار سراسری
معاونان اول سه رئیس جمهور در مجلس ختم دعایی حضور یافتند. تصویری از عارف ( معاون اول خاتمی)، محبر (معاون اول رئیسی) و جهانگیری ( معاون اول روحانی) در مسجد نور

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات