هندوانه ، پسته و نان دور زیر متهمان بزرگ فرونشست ایران

شناسهٔ خبر: 86882 -
اخبار سراسری
کاهش سطح آب های زیرزمینی و منابع آبی در کشور است منجر به تشدید فرونشست بیشتر زمین می شود. در این میان تولید برخی محصولات کشاورزی مانند هندوانه و پسته به کاهش منابع آبی و در نتیجه فرونشست کشور بیشتر دامن زده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات