انفجار در بغداد

شناسهٔ خبر: 77151 -
اخبار سراسری
دو انفجار با فاصله چند دقیقه از یکدیگر منطقه «الکراده» بغداد را لرزاند.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات