قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

هنر در آتش

 هنر زماني مي تواند جايگاه خود در جامعه را بيايد و سخن بگويد که عرضه شود، في الواقع زبان هنر عرضه شدن آن است. يک موسيقي دان و رهبر اکستر با شنيدن شدن حرف مي زند، خطوط هنر خطاط و خوش نويس بايد در ديوارهاي نمايشگاه ديده شود،

به خاطر ریاست، شورای شهر را تعطیل کرده اند

 اختلافات اعضاي شوراي اسلامي ميانه، مانع اهداف توسعه و آباداني شهر و موجب تکدر خاطر شهروندان شده است.

آقای فرماندار شما در این مورد کاری کنید.

آقای فرماندار این درد را گفتیم ونوشتیم ولی گوش شنوایی نیافتیم نه از صاحبش از دیگری....!!! انگار قصه هر ماهه مان شده که شماره گیری کنیم این صدا را بشنویم: تلفن شما تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد!!

شهروند محوري در مديريت دولتي امروز

شهروند محوري در مديريت دولتي  امروز!

دکتر علي کارگر زنجاني 

در گذشته مديريت دولتي توجه اصلي خود را به رخداد هاي درون بوروکراسي معطوف مي داشت وعمدتاً مشکلات دروني بوروکراسي را مسأله اصلي مي پنداشت