قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آيا به راستي ميانه دروازه آذربايجان است؟!

شناسهٔ خبر: 3828 -
یادداشت

  وقتي به نقشه تقسيمات کشوري نگاه ميکني و مسير جادهها و حتي راهآهن را از سمت پايتخت به اينطرف دنبال ميکني اولين شهرستاني که در استان آذربايجان شرقي ميرسي ميانه است. در اينکه بهراستي ميانه دروازهي آذربايجان هست يا نه. حرف و حديثهاي بسياري گفته شده است. عدهاي با طرح موضوع تقسيمبندي استانها و با منطقي که ذکر آن رفت، اصرار بر تأييد اين مساله دارند و حتي معتقدند از بُعد تاريخي هم در تقسيمبندي ايالتها در زمان قاجار نيز چنين بودهاست. در اينصورت جاي سوال است که چرا دروازه آذربايجان بايد به وسعت يک شهرستان باشد؟! و اگر منظور شهر ميانه است، بايد گفت در زمان حاضر شهر ديگري جاي آن را گرفته و در واقع اگر کمي منصف باشيم، اين «آغکند» شهر مرکزي بخش کاغذکنان است که مي بايست چنين عنواني به آن تعلق يابد!

 

گروهي ديگر با در نظر گرفتن حوزه فرهنگي آذربايجان، پا فراتر گذاشته و زنجان، ابهر، خرمدرّه و حتي قزوين و آبيک و هشتگرد يا هر شهر تُرک نشيني که به عنوان اولين شهر از سمت مرکز در مسير قرار دارد، دروازهي آذربايجان مي دانند و معتقدنداستانهاي تُرکنشين طي روند تاريخي مشخص مرزبندي و نامگذاري شده است. ولي با اين وجود همچنان جزو منطقه آذربايجان محسوب ميشوند. مانند قزوين که از استان زنجان جدا شد و يا اردبيل که بعدها از تقسيم استان آذربايجانشرقي پديد آمد.

البته بحث ما در قبول يا ردّ هيچيک از اين ادّعاها نيست اما، به نظر ميرسد عنوان «دروازه آذربايجان» عنواني نهچندان دقيق و ظاهراً ساخته و پرداختهي عدهاي است که با دليل يا بدون دليل، دوست دارند براي هر چيزي عنواني بتراشند! کمااينکه دروازهي آذربايجان بودن يک شهر يا نبودن آن تاثير چنداني در عمران، آباداني، بهبود زندگي، سطح رفاه و ... يا بالعکس ندارد. براي مثال مراغه که دروازه آذربايجان نيست يا مرند يا شهرهاي ديگر که اين عنوان را ندارند، چه کم دارند؟!

اي کاش به جاي ساختن القاب و عناوين زيبا و بازي با کلمات و شعارهاي رنگارنگ، کمي هم به فکر روياروئي با واقعيتهاي موجود و کارهاي بنيادين و ثمربخش برای شهرمان باشيم!

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات