از پاپیروس تا صفحه ی فرار اینستاگرام!

با پیدایش صنعت چاپ در دوران رنسانس که گوتنبرگ مبدع آن بود؛ این امکان فراهم آمد که سرعت و حجم چاپ و انتشار، مکاتبه و ارتباط دور بطور چشم گیری افزون شود؛ حتی ذخیره سازی و آرشیو تمامی یا بخش مهمی از نوشته ها میسر گردید.

توهم انتخاباتی و عدم رعایت قاعده بازی اجتماعی

ماراتن انتخابات

فساد چیست و چرا اتفاق می افتد؟

آزادی مولفه بازدارنده فساد؟