ویروس کرونا یک هفته روی ماسک‌ها ماندگار است

شناسهٔ خبر: 47541 -
کارتون

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا ثقفی / کارتونیست

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون