هشدار 240 دانشمند؛

انتقال کرونا از طریق هوا قطعی است

شناسهٔ خبر: 47540 -
کارتون
هشدار 240 دانشمند؛ انتقال کرونا از طریق هوا قطعی است

روزنامه شهروند / مهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عزیزی کارتونیست

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون