جانشین فرمانده ناجا؛

پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه شده است

شناسهٔ خبر: 47290 -
کارتون

روزنامه شهروند / مهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عزیزی کارتونیست

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون