جلوگیری از ورود گردشگران و تردد خودروهای پلاک غیر بومی

شناسهٔ خبر: 45984 -
کارتون
جلوگیری از ورود گردشگران و تردد خودروهای پلاک غیر بومی

اثر: آقای مهدی عزیزی

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون