خطرناک تر از کرونا، نکنه من کرونا گرفته باشم!

شناسهٔ خبر: 45961 -
کارتون
هفتاد درصد از مراجعات به بیمارستان‌ها به دلیل ترس از کرونا

اثر: مهدی عزیزی

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون