تجلیل از برترین‌های نظام مشارکت اداره گاز شهرستان میانه در سال ۹۸

شناسهٔ خبر: 45713 -
اخبار میانه
از برترین های نظام مشارکت اداره گاز شهرستان میانه در سال ۹۸ تجلیل شد.

از برترین های نظام مشارکت اداره گاز شهرستان میانه در سال ۹۸ تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور  بهره بردار  شهرستانهای شرکت گاز استان آذربایجانشرقی ، رئیس پژوهش و دبیر نظام مشارکت و رئیس اداره گاز شهرستان میانه  و  کارکنان منتخب برتر شروع شد ، بعد از ارائه گزارشات مربوطه توسط رئیس پژوهش ، فناوری و دبیر نظام مشارکت شهرستان  از برترینهای این عرصه در سطح اداره گاز  شهرستان میانه تقدیر بعمل آمد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون