آگهی‌های مزایده و مناقصه شهرداری میانه

شناسهٔ خبر: 45587 -
اخبار میانه
واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

(احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهری میانه)

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانه امورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلا سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 16،659،844،000 ريال واگذار نماید.

 

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هریک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 27 /9 /98 می باشد.

(با توجه به اینکه شهر به دو منطقه تقسیم شده است هر شرکت می تواند برای یک منطقه پیشنهاد قیمت بدهد).

 

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

(احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهری میانه)

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانه امورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلاً سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 15/626/156/000 ريال واگذارنماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/09/27 می باشد.

 

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول و دوم)

پارکینگ عمومی شهرداری میانه واقع در جنب امامزاده اسماعیل(ع)

شهرداری میانه به استناد بند 1 جلسه شماره 29 مورخه 1398/03/01 شورای اسلامی شهر میانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها درنظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری واقع در جنب امامزاده اسماعیل (ع) با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ30/000/000 يال از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان در صورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه سالیانه (به مبلغ 18/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی از تاریخ 11 / 9 /98 لغایت 1398/09/27 همه روزه در وقت اداری به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-به پیشنهادات واصله بعد از موعد مقرر، مخدوش، مشروط، مبهم و بدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30 روزچهارشنبه مورخه 1398/09/27 در محل ساختمان مرکزی شهرداری میانه با حضور مسئولین ذیربط بررسی و برنده اعلام خواهد شد که حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا نفرسوم ادامه خواهد یافت. بدیهی است که سپرده سایر افراد مسترد خواهد شد.

6- ارائه صلاحیت فردی از اداره اماکن نیروی انتظامی و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری الزامی است.

7- هزینه های جاری پارکینگ به اضافه هزینه آب و برق و گاز مصرفی به عهده مستاجرمی باشد.

8- اجاره یکساله پارکینگ در زمان انعقاد قرارداد بصورت 6 فقره چک دو ماهه اخذ خواهد شد.

9- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي الزامی است.

10-تحويل يك فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 400/000/000 ريال توسط مستاجر از بابت تضمين تعهدات در زمان انعقاد اجاره نامه لازم می باشد.

11-هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مرحله اول - نوبت اول

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 3 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای محترم اسلامی شهر میانه و مطابق با ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250،350 مترمربع با عملکرد شهری واقع در نبش خیابان بانک ملی روبروی آموزش و پرورش با قیمت پایه هر متر مربع 78/000/000 آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت شرایط فروش زمین و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده  بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

 آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 27/09/1398 می باشد.

میرزایی- شهردارميانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون