اطلاعیه مراجعه خسارت دیدگان زلزله اخیر به بنیاد مسکن

شناسهٔ خبر: 45429 -
اخبار میانه
خسارت دیدگان زلزله اخیر در شهر میانه، بخش ترکمانچای و بخش کندوان می توانند به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

خسارت دیدگان زلزله اخیر در شهر میانه، بخش ترکمانچای و بخش کندوان می توانند به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

صاحبان منازلی که واحدهای مسکونی آنها در زلزله اخیر دچار خسارت شده است می توانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند تا از سوی کارشناسان این بنیاد میزان خسارتهای وارده مورد ارزیابی قرار گیرد.

لازم به ذکر است همکاری با کارشناسان اداره بنیاد مسکن سبب تسریع در انجام امورات بازسازی است.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون