با انتشار گزارش قافلان و ورود دادستان صورت گرفت:

دستگیری و صدور قرار بازداشت برای فعالان اصلی دعانویسی و فالگیری شهر

شناسهٔ خبر: 44995 -
اخبار میانه
با انتشار گزارش قافلان نیوز و ورود دادستان محترم به موضوع با توجه به حساسیت عمومی امر، صورت پذیرفت: دستگیری و صدور دستور قراربازداشت فعالان اصلی دعانویسی و فالگیری و رمّالی شهر

حامد یزدانی: پس از انتشار گزارشی توسط گروه رسانه ای قافلان نیوز در فضای مجازی و تایید افزایش بی سابقه فعالیت گروه های فالگیری، دعانویسی و رمالی و تاییدیه اکثریت وکلای رسمی میانه مبنی بر افزایش بی سابقه ورود، هدایت به سمت بیراهه، پیشگویی و ارائه مشورتهای خانمان برانداز و ردپاهای گسترده  این افراد در پرونده های مختلف اختلافات خانوادگی، با ورود دادستان محترم، برخورد قاطع با فعالان اصلی رمّالی، فالگیری و دعانویسی در سطح شهر آغاز گردیده و درحال حاضر توسط مقام محترم قضایی برای این افراد که از این طریق اقدام به سودجویی و اخاذی میکرده اند، پس از دستگیری قرار بازداشت صادر گردیده است. لذا بنظر میرسد با اجرایی شدن برخورد با این افراد، مراجعه شهروندان متضرر از فعالیتهای فالگیران و دعانویسان به دفتر دادستان محترم در روند رسیدگی به این پرونده ها کمک خواهد نمود.

بر اساس قانون، هر گونه اقدام به رمالی، جن گیری و فالگیری جرم می باشد و هر فردی که از این طریق مردم را در اثر عدم آگاهی فریب دهد و این کار را کسب و پیشه خود قرار دهد و پولی از این بابت بگیرد؛ طبق قانون، مجازات کلاهبردار را خواهد داشت که حبس از یک تا 7 سال و جزای نقدی خواهد بود.

دیدگاه ها