شناسایی 414 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 44989 -
اخبار میانه
414 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در شهرستان میانه شناسایی شده است.

Untitled

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون