کشف کالای خوراکی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته از واحدهای صنفی شهر ترکمانچای

شناسهٔ خبر: 44980 -
اخبار میانه
کالای خوراکی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته از واحدهای صنفی شهر ترکمانچای کشف شد.

gachag

دیدگاه ها