بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۲۰:۲۹

عکس از: سالار پویان

 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم
 بازدید شهردار میانه بهمراه معاون عمرانی خود، از ادامه عملیات اجرای پروژه روگذر شهرک اندیشه و آماده‌سازی محل پایه‌های سوم و چهارم