بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء

سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۷:۵۱

بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستانهای برکت امام و خاتم الانبیاء جهت بررسی وضعیت و امکان انتقال بخشهای مختلف و اختصاص یکی از بیمارستانها به بیماران کرونائی پس از مشورت با متخصصین و مدیران ارشد بیمارستانها / 1399/1/5 - عکاس: سالار پویان

 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء
 بازدید نوروزی دادستان میانه از بیمارستان‌های برکت امام و خاتم الانبیاء