سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه

دکتر ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه 20 آبان از مناطق زلزله زده میانه بازدید کرد و در روستای ورنکش کنفرانس خبری تشکیل داد. گزارش تصویری سالار پویان از این سفر را ببینید.

سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه
سفر سخنگوی دولت به مناطق زلزله زده میانه