هنر در آتش

 هنر زماني مي تواند جايگاه خود در جامعه را بيايد و سخن بگويد که عرضه شود، في الواقع زبان هنر عرضه شدن آن است. يک موسيقي دان و رهبر اکستر با شنيدن شدن حرف مي زند، خطوط هنر خطاط و خوش نويس بايد در ديوارهاي نمايشگاه ديده شود،

به خاطر ریاست، شورای شهر را تعطیل کرده اند

 اختلافات اعضاي شوراي اسلامي ميانه، مانع اهداف توسعه و آباداني شهر و موجب تکدر خاطر شهروندان شده است.

آقای فرماندار شما در این مورد کاری کنید.

آقای فرماندار این درد را گفتیم ونوشتیم ولی گوش شنوایی نیافتیم نه از صاحبش از دیگری....!!! انگار قصه هر ماهه مان شده که شماره گیری کنیم این صدا را بشنویم: تلفن شما تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد!!

شهروند محوري در مديريت دولتي امروز

شهروند محوري در مديريت دولتي  امروز!

دکتر علي کارگر زنجاني 

در گذشته مديريت دولتي توجه اصلي خود را به رخداد هاي درون بوروکراسي معطوف مي داشت وعمدتاً مشکلات دروني بوروکراسي را مسأله اصلي مي پنداشت

دوم خرداد و یادی از روزنامه سلام/ دوران طلایی مطبوعات پایان یافته است؟

 بدون تردید روزنامه سلام را باید از مهمترین عوامل تحولات سیاسی جامعه ایرانی در دو دهه اخیر نامید، روزنامه‌ای كه بسیاری از تئوریسین‌های چپ را دور خود گرد آورده بود، تا بعدها حماسه «دوم خرداد» را به رهبری سیدمحمد خاتمی جشن بگیرد.