۲
استیضاح شهردار فعلاً منتفی شد!

تیغ تدبیر بر گلوی امید یا بی خبری اعضاء از قانون

اینکه تیغ تدبیر، گلوی امید مردم برای تغییر و تحول در مدیریت خدمات شهری  را می برد یا بی سوادی و عدم آگاهی منتخبان از مفاد و روند قانونی، برای مردم میانه قابل قبول نیست. شاید استیضاح شهردار با انگشت گذاشتن بر اغلاط املایی و انشایی متوقف شود ولی خواست مردم استمرار تلاش نمایندگان خود تا حصول نتیجه و تغییر و تحول در امور شهری است.