کارخانه تولید بهداشتی شرکت پدیدآذر سعادت مهر شهرک صنعتی بخش کاغذکنان افتتاح گردید

این کارخانه تولیدی با اعتباربیش از 30000 میلیون ریال  با اشتغال 30 نفر به صورت مستقیم به بهره برداری رسید.