قانون و مدیریت شهری در گرو شایسته سالاری

شناسهٔ خبر: 47516 -
یادداشت
قانون میثاق مشترک شهروندان و مدیران شهری است و تنها مبنا و چارچوب پذیرفته شده به منظور اعمال مدیریت بر شهر می باشد لذا مدیریت شهری موظف به عمل نمودن در چارچوب قانون می باشد.

حاکمیت قانون در فرآیند مدیریت شهری از اجزاء لازم به منظور استقرار حکمرانی خوب شهری است.

قانون میثاق مشترک شهروندان و مدیران شهری است و تنها مبنا و چارچوب پذیرفته شده به منظور اعمال مدیریت بر شهر می باشد لذا مدیریت شهری موظف به عمل نمودن در چارچوب قانون می باشد.

عمل کردن خارج از چارچوب های قانونی سیستم مدیریت شهری را تبدیل به یک نظام غیر شفاف و طبیعتا غیر پاسخگوخواهد نمود و زمینه افزایش و گسترش فساد در ساختار مدیریت شهری رافراهم خواهد کرد بنابراین حاکمیت قانون را می توان به عنوان شاخص مهم دیگر در ارزیابی شیوه و احترام به حقوق مدیریت شهری برشمرد. از دیگر اجزاء حکمرانی خوب شهری که می تواند به عنوان شاخص ارزیابی روش مدیریت شهری به کار آید، شایسته سالاری و احترام به حقوق شهروندان است.

شایسته سالاری به معنی استفاده از نیروی انسانی مناسب و شایسته برای مسئولیت هاو مدیریت های گوناگون در مدیریت شهری می باشد. اگر نیروی انسانی به کار گرفته شده در جایگاههای مختلف در مدیریت شهری از تخصص و دانش لازم بر خوردار نبوده و با وظایف محوله آشنایی کامل نداشته باشند قطعا امکان خدمات رسانی مناسب به شهروندان وجود نخواهد داشت و درآمدهای شهر در مسیر مناسب و مطلوبی هزینه نخواهد گردید.

عدم وجود شایسته سالاری در گزینش نیروی انسانی، اتلاف سرمایه ها و منابع مدیریت شهری که شهروندان تامین کننده آن هستند را موجب خواهد شد. بنابراین شایسته سالاری از اجزاء مهم قانونمندی است که میتوان بر اساس آن  شیوه مدیریت شهری را ارزیابی نمود. احترام به حقوق شهروندان از دیگر اجزاء حکمران خوب شهری است که می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی مدیریت شهری باشد.

به چه میزان مدیریت شهری در عملکرد خود، حقوق شهروندان را در اولویت قرار داده است؟

احترام به حقوق شهروندان چه میزان در تدوین و اجرای برنامه ها مورد توجه می باشد؟

 همه گروههای اجتماعی باید در برنامه ها مورد توجه قرار بگیرند. در مورد حقوق شهروندی نیز این موضوع قابل تکرار و تاکید مجدد است. احترام به حقوق شهروندان ، شامل احترام به حقوق زنان،کودکان، سالمندان، ناتوانایان مخصوصا معلولین ذهنی و جسمی و ... می باشد و مدیریت شهری موظف به رعایت حقوق کلیه شهروندان به ویژه گروههای فوق در برنامه ریزی و فعالیت های خود می باشد.

رسولی منش

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون