دوم خرداد و یادی از روزنامه سلام/ دوران طلایی مطبوعات پایان یافته است؟

 بدون تردید روزنامه سلام را باید از مهمترین عوامل تحولات سیاسی جامعه ایرانی در دو دهه اخیر نامید، روزنامه‌ای كه بسیاری از تئوریسین‌های چپ را دور خود گرد آورده بود، تا بعدها حماسه «دوم خرداد» را به رهبری سیدمحمد خاتمی جشن بگیرد.