عاقبت سنگین بی‌توجهی مردم به هشدارهای وزارت بهداشت

با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟ گزارش تصویری

شناسهٔ خبر: 46008 -
یادداشت
با وجود هشدارهای مراقبتی و بهداشتی برای در خانه ماندن مردم در ایام پیک انتشار ویروس کرونا مردم همچنان مثل سابق در بازارها و محل های پرتجمع حاضر می شوند و به کار روزمره خود می رسند. حتی خیلی از مردم و مغازه داران از دستکش ساده هم استفاده نمی کنند. نا آگاهی، کم سوادی، خودخواهی و خود را برتر از دیگران دیدن! دلیل بی توجهی مردم به کرونا چیه؟ گزارش تصویری از قادر حسن زاده

با وجود هشدارهای مراقبتی و بهداشتی برای در خانه ماندن مردم در ایام پیک انتشار ویروس کرونا، مردم همچنان مثل سابق در بازارها و محل های پرتجمع حاضر می شوند و به کار روزمره خود می رسند. حتی خیلی از مردم و مغازه داران از دستکش ساده هم برای مراقبت از خود و جلوگیری از انتشار ویروش استفاده نمی کنند. نا آگاهی، کم سوادی، خودخواهی و خود را برتر از دیگران دیدن! دلیل بی توجهی مردم به کرونا چیه؟


عکس: قادر حسن زاده

با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟

با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟با حضور در مراکز پرتجمع به ریش خودمان می خندیم یا به ریش کرونا؟

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون