دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ

دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ در دو بخش پاپ و سنتی روز جمعه 3 اسفندماه از ساعت 13/13 الی 22 در دو سانس جداگانه در سالن سینما فرهنگ میانه برگزار شد.

دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ
دومین کنسرت کارگاهی هنرجویان آموزشگاه موسیقی سارنگ