تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه

پیکر دهقان فداکار در میانه تششیع و در امامزاده اسماعیل این شهر به خاک سپرده شد./ عکس رضا غیابی

تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه
تشییع پیکر ازبرعلی حاجوی دهقان فداکار در میانه