پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه

اعضای گروه کوهنوردی آراز میانه به سرپرستی آقای ارجمند روز جمعه 24 شهریور ماه مناطق صعب العبور قلعه دختر میانه را از وجود زباله های ریخته شده توسط گردشگران پاکسازی کردند.

پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه
پاکسازی زباله های مناطق صعب العبور قلعه دختر توسط گروه کوهنوردی آراز میانه