پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور

پنجمین دوره همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور با حضور 104 نفر از فرهنگیان ناشنوای کشور به میزبانی میانه از تاریخ 24 لغایت 26 مردادماه 96 برگزار شد.

پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور
پنجمین همایش ملی مرحوم استاد جبار باغچه بان و فرهنگیان ناشنوای کل کشور