اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم

تهیه رشته آش به روش سنتی از قدیم الایام در روستاهای آذربایجان مرسوم بوده که امروزه شاهد فراموشی آن هستیم. ولی هستند خانم های خانه داری که با وجود مشقات فراوان هنوز این کار را انجام می دهند.

اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم
اریشته کسمه (رشته بری) در روستای کسلان / خانم احدی /کانال تلگرامی کسلانیم