بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد

بارش و آب گرفتگی معابر شهر میانه/ 17 شهریور/ تصاویر ارسالی کاربران به قافلان سسی

بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد
بارش باران به همراه تگرگ باعث آب گرفتگی معابر شهر شد