آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی

ایجاد شغل برای 250 جوان بزرگترین مزیت کارخانه آذین سبک‌سازان می باشد

آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی
آیین افتتاح کارخانه آذین سبک سازان میانه با حضور استاندار و مقامات محلی