تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه

حضور ارزیابان وزارت بهداشت برای بازدید از امکانات دانشگاه آزد اسلامی واحد میانه جهت تصویب رشته پرستاری در این واحد دانشگاهی

تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه
تلاش مسئولین شهرستان برای تصویب رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد میانه