جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه

این جشنواره به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان و موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در سد آیدوغموش میانه برگزار شد./ عکس پیمان سلیمانی صدیق

جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه
جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه