مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان

مراسم تجلیل از کوهنوردان میانه ای(محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) که به قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان صعود کرده بودند برگزار شد. عکس: علي ملايري(دومان)

مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان
مراسم تجلیل از (محمدرضا شاهمحمدی و هادی جعفری) فاتحان قله لنین به ارتفاع ۷۱۳۴ در کشور قرقیزستان