نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد

بمناسبت روز خبرنگار 17 ام مرداد ماه، مراسم و جشن ویژه خبرنگاران برای نخستین بار بصورت خصوصی به میزبانی نشریه قافلان در تالار بزرگ پردیسان برگزار شد.

نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد
نخستین جشن خصوصی در شأن و شایسته خبرنگاران برگزار شد