سرنوشت قلم هایی که موضعگیری شخصی شان را به اشتباه با نام نقد به خورد مردم میدهند.

شناسهٔ خبر: 16895 -
کارتون

سرنوشت قلم هایی که موضعگیری شخصی شان را به اشتباه با نام نقد به خورد مردم میدهند.     

                     https://telegram.me/kartoonsmiyaneh

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها