دریغا ، عشق فرض راه است همه کس را...دریغا اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن.

دریغا عشق

شناسهٔ خبر: 11734 -
کارتون

دریغا ، عشق فرض راه است همه کس را...دریغا اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن و تا قدر این کلمات ترا حاصل شود. دریغا از عشق چه توان گفت و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد. در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها